สมุนไพรธรรมชาติ

Last updated: 10 Aug 2018  |  2297 Views  | 

สมุนไพรธรรมชาติ

สมุนไพรธรรมชาติ

ประไทยของเรา เป็นประเทศในเขตร้อน มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรพรรณพืช สมุนไพรคือ
ผลผลิตจากธรรมชาติในภาคพื้นถิ่น จึงมีหลากหลายชนิด
และมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บรรพบุรุษของเราคัดสรรผ่านประสพการณ์ ที่ประเมินค่ามิได้ในปัจจุบัน เลือกใช้พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาติ นำมาปรุงเป็นอาหารไล่เรียงตามฤดูกาล คัดกรองจนรับรู้ได้ว่า พืชพรรณชนิดใดมีรสชาติเหมาะสมกับส่วนประกอบใดนอกเหนือจากความต้องการในการดำรงชีวิตและนำคุณประโยชน์ ของสมุนไพรมาใช้ในวาระใด เช่นนำมาตากแห้งและกรองนำ้เพื่อใช้ดื่มเพื่อความชุ่มชื่นของร่างกายและฟื้นฟูกำลังวังชา ค้นหาคัดสรรสีสันขอพืชเพื่อนำมาย้อมแพรพรรณอันงดงาม
ในเรื่องของความงามก็ค้นพบว่าชนิดใดที่จะประทินผิวให้ผ่องใส เมื่อยามเจ็บป่วยก็รวบรวมยาจากตำหรับสมุนไพรทั้งตากแห้งหรือเก็บสดตามที่ได้สืบทอดกันมาจัดหาตามอาการ
จากภูมิปัญญาแห่งสมุนไพรธรรมชาติ ทีได้รับการถ่ายทอดและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งพืชพันธ์ุในพื้นถิ่นอาศัย และที่ห่างไกลโดยนำมาจากถิ่นอื่น นอกเหนือจากความรู้ในพื้นถิ่นภายในประเทศแล้ว ยังมีบันทึกว่าองค์ความรู้บางส่วนนั้นเราได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรมาจากอินเดีย บางส่วนก็มาจากจีน รวมถึงการถ่ายทอดจากพ่อค้าแรมทางต่างถิ่นที่ทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในอุษาอาคเนย์
และที่มีการรวบรวมบันทึกเป็นตำหรับยาครั้งแรกใน “ตำราพระโอสถพระนารายณ์”ในสมัยอยุธยา ซึ่งทำการจารึกลงในใบลานและสมุดข่อย หลังจากนั้นได้มีการบันทึกและรวบรวมอีกหลายครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ ไล่เรียงมาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาสมุนไพรไทยจวบจนปัจจุบัน
จากการแบ่งปันความรู้จากชุมชนสู่ชุมชนจากเมืองสู่ภาคจากความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในปัจจุบันรัฐบาลมี นโยบายส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์การส่งเสริมและป้องกันโรค รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560-2564
โดยเป้าหมายของแผนแม่บทนี้ ต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะทำให้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมผนวกกับความรู้ในปัจจุบัน ได้รับการสืบสานและพัฒนาคุณประโยชน์
สมุนไพรไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรรมทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรไทย
บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด มีความภาคภูมิใจที่เป็น ส่วนหนึ่งของการร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่านี้
ร่วมกันค้นหาคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสู่สังคม จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน